Reklama
 
Blog | Lukáš Jelínek

Krajská nemocnice Středočeského kraje

Krajská nemocnice Středočeského kraje patří mezi organizace, o kterých nevíme prakticky nic, přestože rozhodují o veřejných penězích v řádu miliard korun ročně. Rozhodl jsem se neprůhlednou pokličku trochu nadzvednout...

Jak vznikla příspěvková organizace Krajská nemocnice Středočeského kraje (KNSČK), je obecně známo. Středočeský hejtman David Rath měl v plánu založit „veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení“ podle zákona, který kdysi sám připravil a nechal schválit v parlamentu (a který platí dodnes, přestože jeho část ústavní soud zrušil). Toto zařízení mělo pod sebe zahrnout všechny středočeské krajské nemocnice, které zatím fungují jako akciové společnosti.

Protože ale ministerstvo zdravotnictví nebylo hejtmanovu úmyslu nakloněno, rozhodl se David Rath založit zatím aspoň příspěvkovou organizaci, která by měla plnit stejnou roli jako neúspěšně zakládané VNÚZZ. Organizace Krajská nemocnice Středočeského kraje existuje od července 2009 a čas od času se o ní dozvíme ze sdělovacích prostředků, ale co doopravdy dělá a k jakým cílům má skutečně sloužit, o tom se dá jen spekulovat. Webové stránky organizace nemá, v obchodním rejstříku chybí, jinými cestami prakticky žádné informace nesděluje, takže se lze jen sem tam dozvědět, že KNSČK „již ušetřila desítky milionů“ nebo něco podobného.

Asi málokterá česká příspěvková organizace funguje v takovém utajení, jako právě tato. Protože naštěstí máme zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhodl jsem se ho využít, abych se dozvěděl o něco víc. Ještě dodávám, že „zatím“ máme zmíněný zákon, protože ve sněmovně se projednává návrh z dílny jihomoravského hejtmana Haška, který se snaží tento zákon doslova vykostit a ponechat z něj jen rozplizlé torzo.

Reklama

Zjištěné informace

Zajímavých informací, které by stály za zjištění, by bylo jistě spousta, ale pro začátek je potřeba se mít aspoň o co opřít. Proto jsem požádal KNSČK o poskytnutí zřizovací listiny, výroční zprávy za rok 2009 a o sdělení, zda KNSČK učinila nějaké kroky vůči zřizovateli kvůli tomu, že ji (v rozporu se zákonem) nenechal zapsat do obchodního rejstříku.

V zákonné lhůtě mi nebylo odpovězeno, proto jsem v pondělí 6.6. odeslal stížnost proti způsobu vyřízení žádosti. Dnes spolu s doručenkou oné stížnosti přišla i odpověď (těžko říct, zda byla odeslána v reakci na stížnost nebo zcela nezávisle). Obdržel jsem zřizovací listinu (zveřejňuji v příloze), výroční zprávy KNSČK prý nevydává (ze zákona nemusí – ale zvykem u příspěvkových organizací je výroční zprávy vydávat, aby měli občané základní informace o tom, co organizace koná a jak nakládá s veřejnými penězi) a kroky vůči StČ kraji kvůli absenci v obchodním rejstříku podniknuty byly.

Kdo se tedy chce podívat, k čemu má Krajská nemocnice Středočeského kraje sloužit, nechť nahlédne do zřizovací listiny. Třeba se časem dočkáme i toho, že ji KNSČK nebo Středočeský kraj zveřejní nebo začne poskytovat i další informace.

Komentář

Nejprve k účelu a činnosti příspěvkové organizace KNSČK. Ty jsou vymezeny ve zřizovací listině. Hlavní činností má být poskytování léčebně preventivní péče. Jak známo, KNSČK žádnou takovou péči neposkytuje, i když kdo si vzpomene na někdejší plány hejtmana Ratha, pamatuje i na jeho snahu toto skutečně realizovat, tedy převést poskytování péče ze současných akciových společností právě na příspěvkovou organizaci. Proč k tomu nedošlo, je ve hvězdách. Faktem je, že KNSČK svoji hlavní činnost nikdy nezačala vykonávat.

Dále tu máme činnost doplňkovou, kde jsou jednotlivé povolené předměty činnosti uvedeny ve zřizovací listině. Teď udělám malou odbočku. Podle informací v MF DNES má KNSČK uzavřeny s jednotlivými akciovými společnostmi, které provozují středočeské nemocnice, ovládací smlouvy a smlouvy o poradenské činnosti. Jedna věc je, že jde o neobvyklý stav, zajímavější je ale konfrontace těchto smluv se zřizovací listinou.

Mezi předměty doplňkové činnosti totiž poradenská činnost chybí, podobně i pro zmíněné ovládací smlouvy chybí povolení zřizovatele (ve formě vymezení ve zřizovací listině). Pokud má být důležitou činností společné zadávání veřejných zakázek pro středočeské nemocnice (jak sám hejtman často říká), jde podle vládního nařízení č. 278/2008 o činnost patřící mezi tzv. „služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ a situace je zde stejná jako v předchozích případech.

Tolik ke zřizovací listině. Nechť si každý udělá obrázek sám. Co se týká výročních zpráv, jsou standardním prostředkem k informování veřejnosti o činnosti organizací a firem. Krajská nemocnice Středočeského kraje však vypracovává toliko „zprávu o hospodaření a rozbor hospodaření“ pro zřizovatele, tedy Středočeský kraj. Čili ani StČ kraj nepožaduje být oficiálně informován o tom, jak KNSČK plní svůj účel a jak vykonává svou hlavní a dopňkovou činnost, nýbrž se spokojí jen s informacemi o hospodaření.

A ohledně zápisu do obchodního rejstříku – někdo absenci zápisu může považovat za drobný detail, který ničemu nevadí. Jenže součástí obchodního rejstříku je také sbírka listin a v té se povinně zveřejňují určité listiny, z nichž asi nejvýznamnější jsou v tomto případě účetní závěrky. Čili Krajská nemocnice Středočeského kraje nyní porušuje kromě jiného § 21a, odst. 1 zákona o účetnictví, byť ne vlastní vinou, protože o zapsání příspěvkové organizace do obchodního rejstříku se má postarat zřizovatel.

To byl také důvod, proč jsem se ptal na to, zda byly kvůli tomuto učiněny nějaké kroky. Nyní je zřejmé, že Středočeský kraj již téměř dva roky porušuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a současně tím brání své vlastní příspěvkové organizaci plnit její zákonné povinnosti. Nebudu se pouštět do úvah, zda je to jen nedbalost a neúcta k občanům či dokonce úmyslný postup, například s cílem utajit, co jde. Nicméně doporučuji se nad tím zamyslet, a to zdaleka nejen v případě KNSČK a Středočeského kraje, ale i u různých jiných veřejných orgánů a organizací. Mají nám sloužit, ne být nástrojem k realizaci soukromých cílů některých politiků a dalších osob.

 


 

Dodatek z 13.6.2011:

Dnes mi byla doručena reakce na podanou stížnost. Ředitelka KNSČK, paní MUDr. Kateřina Pancová, mi oznamuje, že se stížnost zamítá, protože byla žádost vyřízena v zákonné lhůtě. Protože jsem požadované informace již obdržel, nebudu pochopitelně tuto odpověď nijak řešit. Jen si trochu „rýpnu“. Stížnost nebyla vyřízena v souladu se zákonem 106/1999 Sb., protože zamítnutí může provést jen nadřízený orgán (což zde sice je ředitelka, ale ona sama, ne jménem KNSČK), nikoli přímo povinná osoba (ta může stížnosti pouze zcela vyhovět tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti). Další rýpnutí se týká data doručení, protože údajně byla stížnost doručena 10.6.2011, přitom podle dodejky to bylo již 8.6.2011. Ale to jen tak na okraj a pro zajímavost…